Privacy statement

 

Medice Nederland privacy statement
Medice B.V. maakt onderdeel uit van een wereldwijd opererend Duits familiebedrijf. Sinds 1949 ontwikkelt, produceert en verkoopt de MEDICE groep farmaceutische medicijnen van de hoogste kwaliteit. Daarnaast houdt de MEDICE groep zich bezig met de marketing en distributie van haar producten in meer dan 50 landen.
Medice B.V. verwerkt persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten en websitebezoekers. Medice B.V. respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemeen

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
Medice B.V. en Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG (hierna samen: “Medice”). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Medice zal uw gegevens op een behoorlijke en transparante manier verwerken. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we die verwerken.

2. Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Medice verwerkt persoonsgegevens in twee gevallen: (i) wanneer we uw gegevens verkrijgen van u of via een derde voor ons klantenbestand en (ii) wanneer u de website bezoekt.

3. Gegevensverzameling voor ons klantenbestand
Medice verzamelt persoonsgegevens ter aanvulling van haar klantenbestand. Het gaat dan om verwerking van NAW-gegevens van potentiële en bestaande klanten. Medice verkrijgt deze gegevens direct van u of koopt deze van derde partijen.

4. Gegevensverzameling op onze website
Via het contactformulier:
Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invult.
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens die op het formulier zijn ingevoerd, inclusief de contactgegevens die u hebt opgegeven, om antwoord te geven op uw vraag en eventuele vervolgvragen. Wij verwerken deze informatie uitsluitend op basis van uw toestemming, die u altijd weer kan intrekken. Een informele e-mail waarin u uw toestemming intrekt, is voldoende. De verwerking van uw gegevens voorafgaand aan een dergelijk verzoek, blijft rechtmatig.
Via serverlogbestanden:
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt of wanneer u een bepaalde pagina heeft bezocht.
De informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft in zogenoemde “serverlogbestanden” wordt automatisch verzameld en opgeslagen. Deze informatie bestaat uit:
• browsertype en browserversie;
• type besturingssysteem;
• referrer-URL;
• hostnaam van de toegangscomputer;
• tijd van het serververzoek;
• IP-adres.
Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen. De basis voor de gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang van Medice bij een veilige en consequente werking van de webserver. Om dit te kunnen garanderen, moet de websitebeheerder met behulp van de serverlogbestanden eventuele aanvallen of storingen in het systeem identificeren. Voor verdere identificatie van patronen in de aanvallen, moeten deze logbestanden voor een bepaalde tijd worden bewaard (maximaal 80 dagen). Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd.
Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, wat betekent dat wij u niet kunnen identificeren aan de hand van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie volgt hieronder, zie “GEBRUIK VAN ANALYTICS EN TOOLS VAN DERDEN OP ONZE WEBSITE”.

5. Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
In ons klantenbestand:
• het op uw verzoek toezenden van informatie of producten;
• het verzenden van de nieuwsbrief;
• het maken van een afspraak;
• andere marketingactiviteiten uitgevoerd door Medice;
• het beantwoorden van uw vragen, opmerkingen of klachten over onze producten.

Op de website:
• goede werking van de website;
• verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website;
• optimalisatie van de functies van de website;
• (statistische) analyse van het gebruik van de website.

6. Grondslag van de gegevensverwerking
Medice verwerkt uw gegevens in principe op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) AVG) en op basis van haar eigen gerechtvaardigde belang (art. 6(1)(f) AVG), zoals voor direct marketing, verbetering van de website, optimale dienstverlening zonder technische fouten (d.m.v. cookies) en het beantwoorden van vragen van klanten.
Indien u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken (art. 7 AVG). Dit verzoek kunt u via e-mail bij onze Functionaris Gegevensbescherming indienen.

7. Met wie delen wij uw gegevens?
Wij delen uw gegevens alleen met andere entiteiten binnen de MEDICE groep. De gegevens zullen worden opgeslagen en beheerd door Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG.
Uw gegevens zullen alleen worden gedeeld met landen buiten de EU, indien die landen volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgen, bijvoorbeeld wanneer zij zijn aangesloten bij internationaal erkende verdragen inzake privacy, zoals het EU-US Privacy Shield.

8. Beveiliging van uw gegevens
Medice treft zowel fysieke (organisatorische) als digitale (technische) maatregelen voor de beveiliging van uw gegevens ter voorkoming van verlies, vernietiging of beschadiging, en tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking van uw gegevens. Uw gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van Medice en worden gedeeld met verwerkers via een beveiligde koppeling met de database van Medice.
Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons toestuurt, SSL- of TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser wanneer deze van “http://” in “https://” verandert en het slotpictogram in de adresbalk van uw browser wordt weergegeven. Als SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden gelezen worden.
Houd er rekening mee dat er inbreuk kan worden gemaakt op de beveiliging van gegevens die via internet worden verzonden (bijv. via e-mail). Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

9. Verlies van uw gegevens
Medice zal verlies, diefstal of misbruik van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk aan u melden, indien zij daartoe verplicht is.
Medice zal een datalek melden bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.
Indien de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek instelt naar dergelijke beveiligingsincidenten, zal Medice haar volledige medewerking verlenen aan het onderzoek.

10. Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren de gegevens die u verstrekt via het contactformulier op de website:
• tot u om verwijdering van uw gegevens verzoekt;
• of uw toestemming voor het bewaren ervan intrekt;
• of wanneer verwerking van uw gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

De serverlogbestanden worden maximaal 80 dagen bewaard. Wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd.
Medice zal uw gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren en zal de gegevens in beginsel na uiterlijk 12 maanden verwijderen, tenzij het doel van de gegevensverwerking nog niet is bereikt.
Medice zal uw gegevens na deze termijn definitief verwijderen uit haar systeem en haar back-ups, tenzij verlenging van de bewaartermijn nodig is op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van Medice, bijvoorbeeld voor afhandeling van klachten.

11. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris Gegevensbescherming
Hieronder vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. U kunt op elke gewenste manier contact opnemen voor uw vraag of klacht:

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG
Datenschutz
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn
Telefoon: +49 (0) 2371 9370
info@medice.de
www.medice.de
Medice heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld voor de hele MEDICE groep. Verzoeken van betrokkenen ter uitoefening van een specifiek privacyrecht dienen per e-mail te worden gericht aan:
Medice Functionaris Gegevensbescherming / Data Protection Officer
Naam: mw. Barbara Kotzolt
E-mail: datenschutz@medice.de
Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt door natuurlijke personen wiens persoonsgegevens Medice verwerkt. Het is derden uitdrukkelijk verboden deze contactgegevens van Medice te gebruiken voor promotionele e-mails e.d.

12. Aanpassingen privacy statement
Medice behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. De wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden. Medice raadt u daarom aan dit privacy statement regelmatig te raadplegen.
Medice heeft het recht om de verklaring inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen, vanwege bijv. gewijzigde of toegevoegde functies of content op de website.

Uw privacyrechten

13. Recht van inzage
U heeft te allen tijde het recht om te worden geïnformeerd welke persoonsgegevens Medice van u verwerkt, de doeleinden van de verwerking en aan wie de gegevens door Medice zijn verstrekt. U ontvangt in beginsel kosteloos een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt, zolang dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

14. Recht op correctie
U heeft het recht op juistheid van uw gegevens. Indien deze onjuist blijken te zijn, heeft u het recht dat deze onmiddellijk worden gecorrigeerd door Medice.

15. Recht op verwijdering
U heeft het recht dat uw gegevens op uw verzoek zonder onredelijke vertraging worden verwijderd, tenzij een wettelijke verplichting van Medice daaraan in de weg staat.

16. Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om Medice te vragen om de verwerking van uw gegevens (gedurende een periode) te beperken, bijvoorbeeld indien u de juistheid van de gegevens betwist, bezwaar maakt tegen de verwerking of wissing, of indien u de gegevens nodig heeft voor een rechtsvordering.

17. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
U heeft het recht om uw gegevens, die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een machineleesbare vorm te verkrijgen of aan een derde toe te laten sturen, voor zover technisch mogelijk.

18. Recht van bezwaar
Indien uw gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van Medice, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt ook altijd bezwaar maken tegen direct marketing.

19. Recht op het indienen van een klacht
In geval van ondeugdelijke gegevensverwerking, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

20. Recht om uw toestemming in te trekken
Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn uitsluitend mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen. Een informele e-mail aan de Functionaris Gegevensbescherming van Medice met dit verzoek is voldoende. De verwerking van uw gegevens voorafgaand aan een dergelijk verzoek, blijft rechtmatig.

X